elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 22.07.2024

Regulamin Organizacyjny

Załącznik do zarządzenia nr 4

dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

z dnia 01. 02. 2012r.

 

Regulamin organizacyjny przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

 • strukturę organizacyjną przedszkola,
 • zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

§ 2

Przedszkole jest jednostką budżetową samorządu gminnego w Przechlewie, której kierownikiem jest dyrektor przedszkola.

§ 3

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu, aktów prawnych wydawanych przez MEN oraz samorząd terytorialny.

§ 4

Przedszkole mieści się w budynku na osiedlu Juźkowa 14 w Przechlewie

§ 5

Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

ROZDZIAŁ 2

ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

§ 6

 1. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.
 2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

§ 7

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

 1. organ prowadzący – Urząd Gminy w Przechlewie
 2. organ nadzoru pedagogicznego – Pomorski Kurator Oświaty z Delegaturą w Kościerzynie

§ 8

W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice wychowanków.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 9

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna
 • Pracownicy administracji
 • Pracownicy obsługi

§ 10

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa regulamin wewnętrzny przedszkola oraz statut.

 

ROZDZIAŁ 4. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 11

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczeństwa,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. kontroli wewnętrznej,
 6. podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
 7. wzajemnego współdziałania.

§ 12

 1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani.
 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§ 13

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
 2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 14

Przedszkole organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze – dwa razy w roku oraz w miarę potrzeb według harmonogramu współpracy z rodzicami.

 

ROZDZIAŁ 5

ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

§ 15

Dyrektor przedszkola

Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 1. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
 3. wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,
 4. wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
 5. wydawanie indywidualnych, szczególnych poleceń dla pracowników Przedszkola,dotyczących wykonywania zadań Przedszkola
 6. wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,
 7. upoważnianie pracowników do wykonywania zadań dotyczących Przedszkola w imieniu Dyrektora
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,
 9. przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
 10. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,


§ 16

Nauczyciele

Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez Dyrektora

 

§ 17

Intendent

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności:

 1. zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.
 3. koordynowanie współdziałania przedszkola z rodzicami
 4. pobieranie opłat za żywienie oraz korzystanie z przedszkola wykraczające poza podstawę programową
 5. wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez Dyrektora, na podstawie upoważnienia

 

§ 18

Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez ZEASz według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 19

Pracownicy obsługi

Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

 1. organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,
 2. utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu,
 3. wykonywanie innych zadań dotyczących przedszkola powierzonych przez dyrektora

 

ROZDZIAŁ 6

OBIEG DOKUMENTÓW

§ 20

Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna opracowana na podstawie odrębnych przepisów.

§ 21

Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

 

ROZDZIAŁ 7

ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 22

 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z funkcjonującą procedurą skarg i wniosków.
 2. Szczegółowy sposób ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa dyrektor w drodze zarządzenia.
 3. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
 4. Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

 

ROZDZIAŁ 8

DZIAŁALNOŚĆKONTROLNA W PRZEDSZKOLU

§ 23

 1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i realizacji zadań statutowych przez przedszkole.
 2. Celem kontroli jest w szczególności:
  •     zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności przedszkola,
  •     badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena procesów gospodarczych,
  •     ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawstwa mienia,
  •     ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie,
  •     analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie rekontroli oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych dla doskonalenia działalności pracowników kontrolowanych

§ 24

System kontroli w przedszkolu obejmuje:

 • kontrolę wewnętrzną
 • kontrolę zewnętrzną

§ 25

Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej.

 

§ 26

Kontrolę zewnętrzną w Przedszkolu sprawują:

 1. wydziały i biura wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 2. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 3. zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Wójta Gminy.
 4. Sanepid
 5. Straż Pożarna

 

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Wszyscy pracownicy Przedszkola w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

 

§ 28

Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych przepisami prawa.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2018
Liczba wyświetleń: 1067
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.10.2018
12:58:02
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny
29.10.2018
12:57:40
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny
29.10.2018
12:56:52
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny
29.10.2018
12:53:58
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny
13.09.2018
10:58:00
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny
13.09.2018
10:54:54
edycja
Administrator
Regulamin Organizacyjny
13.09.2018
10:51:58
dodanie
Administrator
Regulamin Organizacyjny