elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 22.07.2024

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW działającej w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Przechlewie

 

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statut Przedszkola Publicznego w Przechlewie   I. Postanowienia ogólne
 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie.
 2. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na terenie Przedszkola.
 3. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z funkcjonującą w Przedszkolu Radą Pedagogiczną.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką :

 

II. Cele i zadania oraz kompetencje Rady Rodziców

 1. Zadaniem Rady Rodziców jest:
  1. współdziałanie z organami Przedszkola w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i Przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
  2. uczestniczenie w życiu Przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci
  3. prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Przedszkola
  4. przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców
  5. uchwalenie Regulaminu Rady bądź zmian w Regulaminie
  6. uchwalenie preliminarza budżetowego Rady na dany rok szkolny.
 2. Rada Rodziców może:
  1. występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola
  2. oceniać sytuację placówki i występować z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej bądź organu prowadzącego
  3. gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł z przeznaczeniem na wsparcie działalności Przedszkola.

 

III. Skład i struktura Rady oraz tryb powoływania jej członków

 1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.
 3. Kadencja Rady trwa trzy lata, przy czym:
  1. ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady, co powinno nastąpić nie później niż 2 tygodnie od odbycia się pierwszego zebrania ogólnego rodziców w danym roku szkolnym
  2. kadencja może zostać skrócona, o ile tak postanowi minimum 75% danego składu Rady
  3. w przypadku wystąpienia z Rady któregoś z jej członków skład Rady uzupełniany jest na bieżąco przy zachowaniu pkt.2 niniejszego działu
  4. w skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w kadencji poprzedniej.
 4. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu danej kadencji może odbywać się na zasadzie:
  1. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady
  2. propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź Dyrektora Przedszkola.
 5. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
  1. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców
  2. odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
 6. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców powołuje Prezydium Rady.
 7. W skład Prezydium Rady wchodzą:
 • Przewodniczący
 • Wiceprzewodniczący
 • Skarbnik
 • Sekretarz
 1. Rada Rodziców powołuje Komisję Rewizyjną w liczbie 2 członków.
 2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

 

IV. Zadania Prezydium Rady

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest:
  1. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców
  2. opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy Przedszkola
  3. opracowanie harmonogramu spotkań Rady Rodziców w danym roku szkolnym
  4. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy
  5. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców
  6. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców
  7. przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Przedszkola.
 2. Zadaniem Wiceprzewodniczącego Rady Rodziców jest:
  1. zastępowanie Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach w razie jego nieobecności lub niemożności ich wykonywania.
 3. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:
  1. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców
  2. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości przepływu środków oraz zatwierdzanie ich do wypłaty
  3. podczas zebrań ogólnych rodziców podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych Rady.
 4. Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest:
  1. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców
  2. informowanie członków Rady oraz innych zainteresowanych o terminach posiedzeń Rady i porządku obrad
  3. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady. W przypadku nieobecności Sekretarza na posiedzeniu Rady, Przewodniczący wyznacza protokolanta.
  4. prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz czuwanie nad prawidłowym jej przechowywaniem.

 

V. Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców jest:

 1. Dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
 2. Składanie sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców na forum Rady oraz na zebraniach ogólnych rodziców.

 

VI. Organizacja pracy Rady Rodziców

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem, planem pracy i harmonogramem spotkań.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady zgodnie z harmonogramem spotkań.
 3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane z inicjatywy własnej Przewodniczącego lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia przekazywana jest członkom Rady i innym osobom zainteresowanym przez Sekretarza Rady Rodziców.
 5. W posiedzeniu Rady udział bierze Dyrektor Przedszkola, który posiada głos doradczy.
 6. Do udziału w posiedzeniu mogą być zaproszone przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

 

VII. Podejmowanie uchwał

 1. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych przez członków obecnych na posiedzeniu, przy czym mają charakter wiążący jeżeli przyjęte są przez min. 50% całkowitego składu osobowego Rady.
 2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści mają charakter wiążący, jeżeli przyjęte są przez min. 70% całkowitego składu osobowego Rady .
 3. Uchwały Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności Sekretarza na posiedzeniu, Przewodniczący wyznacza protokolanta.

 

VIII. Sposób dokumentowania posiedzeń Rady

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady bądź w przypadku jego nieobecności, protokolanta i stanowią dokumentację Przedszkola przechowywaną w kancelarii Dyrektora placówki.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 14 dni. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz bądź protokolant.
 3. Ewentualne poprawki do protokołu nanoszone są decyzją Rady na kolejnym posiedzeniu.

 

IX. Zasada działalności finansowej Rady Rodziców

 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych dozwolonych prawem źródeł.
 2. Wysokość minimalnej rocznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 4. Ustaloną składkę rodzice wpłacają jednorazowo bądź w ratach.
 5. Wpływy na fundusz Rady dokumentowane są na listach zbiorczych lub kwitariuszach wpływów kasowych.
 6. Wpływy i wydatki z funduszu Rady ewidencjonowane są w księdze wpływów i wydatków Rady na dany rok szkolny.
 7. Ewidencja prowadzona jest przez osobę upoważnioną do tego przez ogół Rady.
 8. Rada Rodziców może zatrudnić na umowę-zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.
 9. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
 10. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:
  1. zakup zabawek, materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci
  2. organizowanie imprez kulturalno – oświatowych oraz wycieczek dla dzieci
  3. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych dla dzieci
  4. organizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli
  5. wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Rady.
 11. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora Przedszkola do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców zgodnie z ustalonym regulaminem , odpowiednimi uchwałami i preliminarzem wydatków.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem.
 2. Jeżeli uchwały Rady Rodziców są sprzeczne z interesami Przedszkola, Dyrektor Przedszkola zawiesza ich wykonanie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Data uchwalenia Regulaminu 16.06.2010r.  

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2018
Liczba wyświetleń: 1081
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.09.2018
11:02:39
edycja
Administrator
Regulamin Rady Rodziców
13.09.2018
11:00:38
edycja
Administrator
Regulamin Rady Rodziców
13.09.2018
10:59:35
dodanie
Administrator
Regulamin Rady Rodziców